Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

lørdag 12. desember 2009

Frå grønkledd skråning til stashage.

Tidleg i sommar fekk eg førespurnad frå ein huseigar som ynskte seg ein litt meir spennande hage. Vi vart samde om at natursteinsmurar i ulike nivå ville vere eit godt utgangspunkt, noko som også ville gjere hagen lettstelt. Hagen og murane tok form etterkvart som arbeidet skreid fram, og huseigarane gav meg frie tøylar.

033

036

042

040

051 048

049

050

053

054

055

058

Natursteinsmurar vert stadig meir populært i hagar. Steinen vert eit spennande innslag i hagen, og kan gjere enkle og mindre fine hagar til prakthagar.

Vinteren er ei fin tid til å planlegge hage – ta gjerne kontakt for ei uforpliktande samtale om du treng hjelp til å sjå moglegheiter i hagen din!

Meir frå Morkagylet

Sikringsarbeidet i Morkagylet, Ørsta, går sin gang.

021

Eg har no fått laga mur opp til brufundamenta.

023

Dette biletet er teke under brua.

I innlegget under kan du sjå korleis det såg ut i Morkagylet då vi starta arbeidet i september.

onsdag 9. september 2009

Prosjektet i Morkagylet skrid fram.

Etter nokre vekers hardt arbeid, ser ein tydelege spor etter flaumsikringa i Morkagylet.

FØR:

120

Slik såg det ut i elva då eg tok til på arbeidet. Det skal sterke krefter til for å hanskast med slike kampesteinar! Steinen vart likevel for stor for maskina mi, så eg måtte ta i bruk pigghammar og dele den i mindre steinar. Desse steinane vart såpass bra at eg kunne bruke dei i muren.

ETTER:

031

Arbeidet er godt i gong,  men no vert det stopp i Morkagylet ein periode. Statens vegvesen skal utforme ein kulvert under sjølve brua, og medan dei held på med det skal eg setje i gong lenger oppe i elva.

032

Det er viktig at elva får fylgje sitt opprinnelege elveløp. Den nyinnkjøpte maskina fungerer forøvrig svært godt i elva. Denne typen maskiner har smal maskinbreidde og svingar seg innanfor belta, slik at eg lett kan snu meg rundt i elva.

torsdag 27. august 2009

Maskinparken er utvida.

Tidlegare i august var eg i Tønsberg og kjøpte ny maskin.

028

Eg har kjøpt ei Komatsu PC138. Skodje tungtransport tok på seg jobben med å frakte maskina til Ørsta.

029

030

032

Den yngste “tilsette” i Aarskog maskin tok med seg ein kompis og tok maskina i augesyn. Eg trur poden var godt nøgd med handelen!

056

Her er maskina på veg opp til fotballbana, der eg held på med grunnarbeidet til ein ballbinge.

No er maskina stasjonert i Morkagylet, der eg held på med eit prosjekt for NVE. Bileter frå det prosjektet vert lagt ut på bloggen seinare.

fredag 22. mai 2009

Traktor på tur

Av og til er ein heldig og får oppdrag andre stadar enn i nærmiljøet. I dag flytta eg traktor og gravemaskin til Urke for å gjere nokre oppdrag.

016

Maskin og traktor er klare til avreise.

018

Det er viktig å ha med seg arbeidshjelp! Denne karen storkosa seg på tur i dag.

019

Maskin og dreng gjer seg klare til avreise frå Sæbø.

022

Turen til Urke startar på fergekaia på Sæbø. Der tek vi ferje til Leknes, og køyrer nokre kilometer før vi kjem til Urke. Få stadar er vakrare enn Hjørundfjorden, og i dag viste naturen seg frå si flottaste side!

torsdag 14. mai 2009

Flaumsikring av elv

Ingenting er viktigare enn at elvane som omgir oss er flaumsikre. Diverre er det ikkje alltid slik, og då er det viktig å rydde elvane i etterkant og flaumsikre dei. Eg har hatt diverse oppdrag på vegne av NVE, og både eg og oppdragsgivar har vore opptekne av det estetiske, like mykje som at det skal verte trygt for husstandane nær elva.

016

Desse bileta er frå Skytjeåa, ei elv i Ørsta. Den renn gjennom eit bebygt område med bustadar tett inntil elva.

017

Elva skal i størst mogleg grad fylgje sitt naturlege elveløp.

018

021

Her nærmar elva seg Ørsta sentrum. Grunneigarane nærast elva har fått opparbeidd hagane som har vore ramma av flaumelva.

022

Muren på motsett side av elva er bein og jamn, det gir eit fint inntrykk.

023

Det har vore utfordrande arbeid, då elva er smal og maskina har stått i elva det meste av tida. Nokre stadar har det vore umogleg å kome til frå elvebreidda.

027

Elva tek ein krapp sving.

028

Det kan sjå ut til at eg har gløymt ein stor stein midt i elva, men dette er eit såkalla fiskehus.

029

Slik ser fiskehuset ut frå nært hald. Under steinen er der ei hole, slik at kredene kan ha ein stad å gøyme seg.

030

Elva buktar seg vidare mot Ørsta sentrum.

søndag 10. mai 2009

Mur, privat kunde.

Når ein kjøper bustadar av eldre årgang, opplever ein ofte å måtte gjere store utbetringar for å få løysingar som fungerer godt nok. Dette er bileter frå ein privat bustad i Ørsta, som ynskte utbetra tilkomst til huset sitt.

Bursdag, Ida, ØUS 50 år, mur helge 014

Før. Rør for vatn og kloakk måtte gravast ned før sjølve utbetringa av vegen tok til.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 001

 Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 037

Etter. Vegen har vorte mykje breiare og fått ein solid støttemur.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 002

Ein stabbestein vart sett opp for å marker starten på muren. Lokalkjende vil sjå at den liknar Liadalsnipa!

Fjøretur bading på altan, juli-05 008

Før. Det var smalt bak huset, og huseigar ynskte utviding for å komme seg bort til fjøsen med både bil og traktor.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 032

Etter.

Fjøretur bading på altan, juli-05 009

Før. Slik såg det ut bak huset før eg tok til å grave.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 010

Etter.

Helge Ressem 006

Før. Denne vesle platten skulle verte hovudtilkomst til huset.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 033

Etter.

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 026 

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 021

Ein fagmann er ikkje nøgd med arbeidet før muren er heilt bein! Det ligg mykje presisjonsarbeid bak ei så rett linje!

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 011 

Det estetiske må også ivaretakast!

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 012

Stein for stein veks ein mur fram, med rett halling og kurve.

Helge Ressem 001

Helge Ressem 002

Før. Huseigarane ynskte at området innom huset skulle utvidast så det kunne nyttast både til snuareal for bil, og til rekreasjon.

 Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 017

Mur, Helge Ressem. Sommaren 2006 018

Etter. Her har dei fått maksimal utnytting av arealet.